Русский Выберите язык  Выберите язык

Регламент Центральної виборчої комісії

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

1. Регламент Центральної виборчої комісії визначає порядок організації роботи Центральної виборчої комісії. 
2. Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу комісію", інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законами України. 
3. Рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, в тому числі відповідними виборчими комісіями і комісіями з референдумів нижчого рівня, а також органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами України. 
4. Діяльність Комісії здійснюється відкрито і публічно.

Розділ II. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ

Стаття 2

1. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії обираються Комісією на її засіданні таємним голосуванням із числа членів Комісії, які мають вищу юридичну освіту. 
2. Засідання Комісії з виборів Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її персонального складу. 
3. Засідання Комісії скликає і веде до обрання Голови Комісії найстарший за віком член Комісії. Якщо до списку кандидатур на посаду Голови Комісії внесено кандидатуру члена Комісії, який є головуючим, то на засіданні головує найстарший за віком член Комісії, не внесений до списку кандидатур. 
4. Комісія відкритим голосуванням затверджує форму бюлетеня для таємного голосування та форму протоколу голосування. 
5. До списку на посаду Голови Комісії вноситься будь-яке число кандидатур, які мають право балотуватися на посаду Голови Комісії і дали на це згоду. 
По кандидатурах на посаду Голови Комісії може проводитися обговорення. 
6. Для організації та проведення виборів Комісія відкритим голосуванням обирає лічильну комісію у складі трьох осіб із числа членів Комісії, які не балотуються на посаду Голови Комісії. Головуючий на засіданні Комісії не може обиратися до складу лічильної комісії. 
7. Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, про що складається протокол. 
8. Лічильна комісія визначає порядок голосування та забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені на звороті підписують члени лічильної комісії. Бюлетені без підпису вищезазначених осіб є недійсними. 
9. До бюлетеня для таємного голосування вносяться в алфавітному порядку прізвище, ім'я та по батькові кандидатури на посаду Голови Комісії. 
Після прізвищ усіх кандидатур у бюлетені зазначається: "Не підтримую жодної кандидатури на посаду Голови Центральної виборчої комісії". 
Кількість бюлетенів для таємного голосування не може перевищувати кількості членів Комісії, які беруть участь у засіданні Комісії. 
Про одержання бюлетенів члени Комісії розписуються в окремому списку, який складає лічильна комісія. 
Голосування здійснюється проставленням у бюлетені для таємного голосування позначки "+" або іншої позначки напроти прізвища кандидатури на посаду Голови Комісії. 
У разі якщо член Комісії не підтримує жодної кандидатури, внесеної до бюлетеня, він проставляє позначку напроти слів "Не підтримую жодної кандидатури на посаду Голови Центральної виборчої комісії". 
Бюлетені, в яких напроти прізвищ кандидатур на посаду Голови Комісії або слів "Не підтримую жодної кандидатури на посаду Голови Центральної виборчої комісії" проставлено більше однієї позначки, вважаються недійсними. 
10. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування. 
11. Після проведення таємного голосування лічильна комісія перевіряє дійсність бюлетенів і встановлює результати виборів, про що складає протокол, який підписують голова і члени лічильної комісії. 
12. Обраною на посаду Голови Комісії вважається кандидатура, за яку проголосувало більше половини складу Комісії. 
13. У разі якщо жодна з кандидатур на посаду Голови Комісії не одержала необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільшу кількість голосів. 
14. Якщо дві і більше кандидатур на посаду Голови Комісії одержали найбільшу однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатурах. 
У разі якщо одна із кандидатур одержала більшу кількість голосів, але не одержала необхідної кількості, а інші дві і більше кандидатур одержали однакову кількість голосів, по всіх цих кандидатурах проводиться повторне голосування. 
15. Якщо при повторному голосуванні Голову Комісії не обрано, проводяться вибори з повторним висуванням кандидатур. Повторне голосування проводиться таємно за правилами, передбаченими частинами дев'ятою - дванадцятою цієї статті.

Стаття 3

1. Вибори заступників Голови Комісії і секретаря Комісії проводяться після обрання Голови Комісії. 
2. Заступники Голови Комісії та секретар Комісії обираються відповідно до статті 9 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" в порядку, встановленому статтею 2 цього Регламенту. 
3. Кандидатури на посаду заступників Голови Комісії і секретаря Комісії пропонує Голова Комісії.

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КОМІСІЇ, СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ ТА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

Стаття 4

1. Голова Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів Голови Комісії. 
2. Голова Комісії: 
1) здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії та керівництво її Секретаріатом, Службою розпорядника Державного реєстру виборців (далі - Служба розпорядника Реєстру), організовує їх роботу;
2) скликає та веде засідання Комісії, пропонує порядок денний засідання Комісії; 
3) скликає наради; 
4) інформує від імені Комісії Верховну Раду України, Президента України про результати виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму; 
5) підписує постанови Комісії та протоколи її засідань; 
6) забезпечує розгляд звернень, що надходять до Комісії, проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу і процесу референдуму; 
7) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, підприємствами, установами та організаціями, іноземними державами, виборцями; 
8) вносить на затвердження Комісії положення про Секретаріат Комісії, положення про Службу розпорядника Реєстру, їх структуру, штат та положення про патронатну службу зміни до цих положень; 
9) призначає на посади та звільняє з посад керівника Секретаріату Комісії, керівника Служби розпорядника Реєстру та інших посадових осіб і працівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру, патронатної служби за поданням членів Комісії, а також вирішує інші питання відповідно до Закону України "Про державну службу" та інших законів України; 
10) подає на затвердження Комісії фінансовий звіт про витрати коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів і референдумів, який після затвердження Комісією надсилає до Рахункової палати України у строк, визначений чинним законодавством України; 
11) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо нагородження почесними відзнаками Комісії; 
12) у межах своїх повноважень видає розпорядження, дає доручення з питань організації діяльності Комісії та її Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру; 
13) є розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Комісії та її Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру; 
14) здійснює передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію" повноваження члена Комісії; 
15) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.

Стаття 5

1. Заступник Голови Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією відповідного протоколу лічильної комісії про результати виборів заступника Голови Комісії. 
2. Заступник Голови Комісії: 
1) виконує окремі обов'язки, що випливають із повноважень Комісії, за розпорядженням, дорученням Голови Комісії; 
2) здійснює окремі повноваження Голови Комісії, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію", за розпорядженням чи дорученням Голови Комісії в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень; 
3) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого і референдумного процесів; 
4) здійснює повноваження членів Комісії, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію"; 
5) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.

Стаття 6

1. Секретар Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів секретаря Комісії. 
2. Секретар Комісії: 
1) забезпечує підготовку засідань Комісії, питань і матеріалів, що вносяться на її розгляд; 
2) забезпечує повідомлення членів Комісії про час скликання та місце проведення засідання та питання, внесені до проекту порядку денного, надання членами Комісії необхідних матеріалів та проектів рішень з питань порядку денного засідання; 
3) підписує протоколи засідань Комісії та додатки до рішень Комісії; 
4) забезпечує діловодство Комісії, доводить рішення Комісії та розпорядження і доручення Голови Комісії до відома членів Комісії, інших виборчих комісій, комісій з референдумів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму, а також забезпечує надання відповідної інформації засобам масової інформації; 
5) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;
6) здійснює повноваження члена Комісії, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію"; 
7) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.

Стаття 7

1. Члени Комісії здійснюють повноваження відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення Голови Комісії або заступників Голови Комісії у разі виконання ними повноважень Голови Комісії у передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію". 
2. Член Комісії: 
1) готує питання на розгляд Комісії, бере участь у розгляді питань порядку денного засідання Комісії, здійснює заходи з організації підготовки питань на розгляд Комісії, контролює та бере участь у підготовці цих питань, доповідає з підготовлених питань; 
2) за рішенням Комісії або в окремих випадках за розпорядженням Голови Комісії представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями; 
3) розглядає заяви суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму; 
4) проводить особистий прийом громадян, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму; 
5) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо звернень до Конституційного Суду України стосовно офіційного тлумачення Конституції України та законів України з питань виборів і референдумів; 
6) вносить пропозиції на розгляд Комісії щодо залучення фахівців та науковців до експертної, аналітичної та іншої роботи, пов'язаної з виконанням повноважень Комісією; 
7) вносить пропозиції Голові Комісії щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Секретаріату, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру; 
8) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України.

Стаття 8

Член Комісії при здійсненні повноважень має право: 
1) вимагати і отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників та інших посадових і службових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності, виборчих комісій, комісій з референдумів, політичних партій (виборчих блоків політичних партій) необхідну документацію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти та інші матеріали, а також усні та письмові пояснення з питань, віднесених до повноважень Комісії; 
2) залучати до участі у підготовці окремих питань науковців, фахівців та експертів, а також працівників установ і організацій, державної контрольно-ревізійної служби; 
3) вносити пропозиції (вимоги) стосовно організації проведення виборчого процесу чи процесу референдуму, які є обов'язковими до розгляду Комісією; 
4) користуватися в установленому порядку банками даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 
5) використовувати державні, в тому числі урядові, системи (засоби) зв'язку; 
6) входити безперешкодно у випадках, передбачених законодавством України, до приміщень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, а також бути присутніми на засіданнях виборчих комісій і комісій з референдумів; 
7) виступати на засіданнях Комісії, вносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень, вимагати проведення з них голосування; 
8) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, щодо розгляду питань з проведення виборів і референдумів; 
9) брати участь у спостереженні за підготовкою та проведенням виборів в інших країнах як міжнародний спостерігач з ініціативи Комісії, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних організацій, членами яких є Україна або Комісія; 
10) отримувати та ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами, що надходять до Комісії; 
11) ознайомлюватися з будь-якою інформацією, що міститься в автоматизованій інформаційній системі Комісії або виводиться з неї; 
12) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Комісії; 
13) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться Комісією та Секретаріатом Комісії, Службою розпорядника Реєстру; 
14) користуватися засобами матеріально-технічного та побутового забезпечення.

Розділ IV. СЕКРЕТАРІАТ КОМІСІЇ, СЛУЖБА РОЗПОРЯДНИКА РЕЄСТРУ ТА ПАТРОНАТНА СЛУЖБА КОМІСІЇ

Стаття 9

1. Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Секретаріат Комісії. Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України. 
Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Реєстру утворюється Служба розпорядника Державного реєстру виборців. 
2. Положення про Секретаріат Комісії, положення про Службу розпорядника Реєстру, їх структура, штат та положення про патронатну службу, зміни до них затверджуються Комісією за пропозицією Голови Комісії. 
3. Керівник та інші працівники Секретаріату Комісії, патронатної служби, керівник та інші працівники Служби розпорядника Реєстру є державними службовцями. 
4. Організацію роботи Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії забезпечує патронатна служба Комісії. До складу патронатної служби Комісії входять радники, помічники та секретарі Голови Комісії, помічники та секретарі заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, а також помічники інших членів Комісії. 
5. Чисельність та штатний розпис патронатної служби Комісії затверджуються постановою Комісії з урахуванням обсягу фінансування Комісії. 
6. Керівник Секретаріату Комісії, інші посадові особи та працівники Секретаріату Комісії, керівник та інші працівники Служби розпорядника Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад за розпорядженням Голови Комісії. 
Працівники патронатної служби Комісії призначаються на посади та звільняються з посад Головою Комісії за поданням відповідного члена Комісії. 
7. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень Комісії, в регіонах України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, Комісія може створювати свої регіональні представництва в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на забезпечення діяльності Комісії. 
8. Регіональні представництва Комісії є структурними підрозділами Секретаріату Комісії.

Розділ V. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КОМІСІЇ

Стаття 10

1. Комісія приймає рішення з питань, що належать до її повноважень, після їх розгляду на своїх засіданнях. 
2. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, що відповідно до законів України належить до повноважень Комісії. 
3. Засідання Комісії проводяться відповідно до плану її роботи та в разі потреби. 
4. Засідання Комісії скликаються її Головою, а в разі його відсутності - одним із заступників Голови Комісії. У разі відсутності Голови Комісії або заступників Голови Комісії чи їх відмови скликати засідання Комісії воно може бути скликане не менш як третиною членів Комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів Комісії про час і місце засідання. 
5. Засідання Комісії веде її Голова або за дорученням Голови Комісії один із його заступників. У разі відсутності Голови Комісії та його наступників або невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій Комісія обирає головуючого на засіданні із свого складу більшістю голосів від складу Комісії. 
6. Засідання комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин передбаченого Законом України "Про Центральну виборчу комісію" складу Комісії. 
7. Секретар Комісії повідомляє членам Комісії час і місце проведення засідання Комісії із зазначенням питань порядку денного, наданням проектів постанов і необхідних матеріалів з питань, включених до порядку денного, як правило, не пізніше, ніж за день до проведення засідання Комісії. 
8. Проект порядку денного засідання Комісії готує секретар Комісії за пропозицією членів Комісії та керівника Секретаріату Комісії, керівника Служби розпорядника Реєстру, погоджує його з Головою Комісії і повідомляє членам Комісії разом із зазначенням часу та місця засідання Комісії. 
9. Порядок денний засідання Комісії пропонує для затвердження Голова Комісії або головуючий на засіданні. Порядок денний засідання Комісії обговорюється та затверджується Комісією на початку її засідання. 
10. У разі необхідності внесення змін до порядку денного під час засідання Комісії, Голова Комісії або головуючий на засіданні вносить відповідну пропозицію. Пропозиція про внесення змін до порядку денного Комісії під час її засідання обговорюється та затверджується рішенням Комісії. 
11. На засіданні Комісії повинні бути присутніми керівники Секретаріату та Служби розпорядника Реєстру, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, а також працівники Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру, патронатної служби Комісії, відповідальні за підготовку питань порядку денного засідання. 
При вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців на засіданні Комісії повинні бути присутніми керівник Служби розпорядника Реєстру, керівник управління організаційно-правового забезпечення Служби розпорядника Реєстру, а також працівники Служби розпорядника Реєстру, патронатної служби Комісії, відповідальні за підготовку питань порядку денного засідання. 
12. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також представники засобів масової інформації. 
13. Про засідання Комісії повідомляються також відповідні особи, які згідно з частинами другою та третьою статті 4 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення Комісії на її засіданнях. 
Інші особи мають право бути присутніми на засіданні Комісії за запрошенням або з дозволу Комісії, про що Комісією приймається відповідне рішення. 
Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення запрошених осіб права участі в засіданні Комісії, якщо вони перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених у частині другій статті 4 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", таке рішення приймається двома третинами голосів від складу Комісії. 
14. Засідання Комісії проводяться, як правило, за місцем її постійного знаходження. В окремих випадках Комісія може проводити виїзні засідання. 
15. Повідомлення про час, дату і питання порядку денного засідання Комісії для осіб, зазначених у частинах другій та третій статті 4 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", як правило, розміщується на офіційному сайті Комісії в мережі "Інтернет" Прес-службою Комісії.

Стаття 11

1. Питання для розгляду на засіданні Комісії готують члени Комісії із залученням за розпорядженням, дорученням Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, працівників відповідних структурних підрозділів Секретаріату та патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру. 
2. Проекти документів для розгляду на засіданні Комісії та її рішення готуються державною мовою. 
3. Проекти документів для внесення на розгляд Комісії візують виконавець, керівник відповідного структурного підрозділу, літредактор, керівник юридичного управління Секретаріату Комісії, член Комісії, який відповідає за підготовку питання для розгляду на засіданні Комісії або є доповідачем питання порядку денного, керівник Секретаріату Комісії - з питань організації діяльності Секретаріату Комісії. 
Проекти документів для внесення на розгляд Комісії щодо ведення або функціонування Державного реєстру виборців візують виконавець, керівник відповідного структурного підрозділу, відповідальний за підготовку питання порядку денного засідання, літредактор, керівник управління організаційно-правового забезпечення Служби розпорядника Реєстру, керівник Служби розпорядника Реєстру.  
У разі незгоди з проектом документа відповідна особа візує його із зауваженнями, що додаються до проекту в письмовій формі. 
4. Проекти документів, що розглядаються на засіданні Комісії, як правило, не пізніш як за добу передаються членам Комісії для розгляду та підготовки до їх обговорення.

Стаття 12

1. Перед засіданням Комісії проводиться реєстрація запрошених та прибулих на засідання згідно зі списками, запропонованими членом Комісії - доповідачем, про присутність яких головуючий оголошує перед відкриттям засідання. 
2. Кіно-, відео-, фотознімальна та звукозаписувальна апаратура використовується запрошеними особами під час засідання Комісії лише з дозволу головуючого. 
Питання про присутність представників засобів масової інформації, які не мають акредитації при Комісії, та проведення ними кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису в залі засідань Комісії погоджується з членами Комісії. 
3. Особи, запрошені на засідання Комісії, беруть участь лише в розгляді питань, з яких вони запрошені. Перед виступом запрошена особа зазначає своє прізвище, ім'я та по батькові, а також місце роботи або свій правовий статус.

Стаття 13

Засідання Комісії проводяться відкрито.

Стаття 14

1. Особи, які мають право бути присутніми на засіданнях Комісії або запрошені до участі в засіданні Комісії, допускаються до зали засідань до початку засідання Комісії та під час перерви. 
2. Представники засобів масової інформації, акредитовані при Комісії, проходять до зали засідань Комісії за акредитаційними посвідченнями, інші - за списком, поданим Прес-службою Комісії головуючому на засіданні Комісії. 
3. Головуючий перед початком засідання, як правило, оголошує перелік засобів масової інформації, представники яких присутні на засіданні Комісії.

 

Автор: admin от 29.03.2012

  

 

 
Печать | Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. | | Контакты
CMS Status-X